Skip to Main Content Accessibility

Cymraeg

Delio â Gwasanaeth Gwrandawiadau Gweithwyr Deintyddol Proffesiynol trwy gyfrwng y Gymraeg

Mae Gwasanaeth Gwrandawiadau Gweithwyr Deintyddol Proffesiynol wedi ymrwymo i gynnig ein gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyfathrebu ysgrifenedig

Gallwch ysgrifennu atom yn Gymraeg, trwy lythyr neu e-bost.

Galwadau ffôn

Bydd galwadau ffôn yn cael eu cynnig yn Saesneg. Os hoffech siarad yn Gymraeg, bydd gennych yr opsiwn o barhau â'r alwad yn Saesneg neu ysgrifennu atom yn Gymraeg.

Cyhoeddiadau

Mae llawer o'n cyhoeddiadau ar gael yn Gymraeg. Bydd safonau a chanllawiau proffesiynol yn cael eu cyfieithu ar gais.

Y wasg a hysbysebu

Byddwn yn cyhoeddi datganiadau dwyieithog i'r wasg ar gyfer y cyfryngau yng Nghymru lle bo hyn yn berthnasol. Darperir cyfieithiadau ar gais. Bydd hysbysebion a chyhoeddusrwydd yng Nghymru yn cael eu cyflwyno'n ddwyieithog, yn ogystal â hysbysebion cylchgronau a phapurau newydd.

Gwrandawiadau

Mae modd codi pryder am weithiwr deintyddol proffesiynol cofrestredig yn Gymraeg ar wefan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

Os bydd hyn yn arwain at wrandawiad, gall cofrestreion a thystion roi tystiolaeth yn Gymraeg. Pan fyddwn yn gwybod bod naill ai cofrestrai neu dyst yn dymuno darparu eu tystiolaeth yn Gymraeg, byddwn yn darparu cyfieithwyr â chymwysterau addas (mae angen hysbysiad ymlaen llaw arnom i allu gwneud hyn yn effeithiol).

Cynllun Iaith Gymraeg

Er ein bod yn darparu gwasanaeth gwrandawiadau annibynnol, yn gyfreithiol rydym yn atebol i'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC). O’r herwydd, mae cynllun iaith Gymraeg y GDC yn berthnasol i ni, sy’n dweud wrthym sut rydym yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal. Mae hyn yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, a ddywedodd y dylid trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal mewn busnes cyhoeddus ac wrth weinyddu cyfiawnder yng Nghymru.

Cyflwynwyd y cynllun iaith Gymraeg ym mis Ionawr 2011 ac fe’i cymeradwywyd gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg, sydd bellach wedi’i ddisodli gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Rydym yn monitro’r cynllun iaith Gymraeg ac yn adrodd yn flynyddol ar ein cynnydd i Gyngor y CDC a Chomisiynydd y Gymraeg.